ویژه شرکت کنندگان همایش چاپ مقالات برتر در مجله اقتصاد وبازاریابی کشاورزی

پیرو نامه دریافتی از سردبیر محترم مجله اقتصاد وبازاریابی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مقالات برتر همایش در محورهای(اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازار محصولات کشاورزی، اقتصادتولید و مدیریت محصولات کشاورزی و مباحث کلی مرتبط با اقتصاد کشاورزی، اقتصاد گیاهان دارویی)در مجله به چاپ خواهد رسید.

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۵ اسفند ۱۴۰۲

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

امکان داوری زودهنگام قبل از برگزاری همایش