تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقالات

زمان برگزاری: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.

دسترسی سریع

پوسترهمایش

آرشیو ویدیو