دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به جمع حامیان دانشگاهی وعلمی همایش پیوست

طی مکاتبات صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار و نامه شماره: ۳۴۱/ص/ت ف/۱۲۲ مورخ:۹۸/۱۰/۱۱ از سوی معاونت محترم تحقیقات فناوری، خانم دکتر فرشته قراط، آقای دکترعلیرضا مسلم و آقای دکتر محمدحسین ساقی جهت عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات ارزشمند این همایش به دبیرخانه معرفی شدند.