دانشگاه شاهد به جمع حامیان دانشگاهی وعلمی همایش پیوست

طی مکاتبات صورت گرفته با دانشگاه شاهد و نامه شماره: ۴/۳۷۷۹۴۳مورخ:۹۸/۱۰/۱۵ از سوی معاونت محترم پژوهش وفناوری دانشگاه شاهد، آقایان دکترحسین حبیبی،دکتر شاهپور خانقلی ودکترحسین دهقان اعضای هیئت علمی این دانشگاه جهت عضویت در کمیته علمی وداوری مقالات ارزشمند این همایش به دبیرخانه معرفی شدند.